IBA-SWEDEN-logga8.jpg

T H E     W O R L D

I S     O U R

P L A Y G R O U N D

Hem Om IBA Regler och Körsträckor. Rally och Körningar. Forum. Shop. Länkar. Kontakt.

Rubriker

Bildgalleri
Fyller upp bildgalleriet med bilder det tar lite tid att sortera. Fortsätt att skicka in bilder...........
2017-10-16
Läs mer...
125:ans Dag
Så var det äntligen dags igen för 125:ans dag, senast det begav sig var 2013. Vi laddar inför detta evenemang som går av stapeln den 18/8 2017................
2017-08-02
Läs mer...
Saxat
En ny kategori som ligger under "Om IBA". Här kan du läsa vad andra skriver om oss........
2017-08-02
Läs mer...
Danmark, Norge.
Från och med 2017 kommer iron Butt Association Sweden att kunna certifiera förare från andra länder.
2017-05-02
Läs mer...
Nytt från SMC
Medical card och vårens vägunderhåll som leder till olyckor............
2017-05-16
Läs mer...
Styrelsen. Stadgar.

Stadgar för den ideella föreningen Iron Butt Association

Sweden.


1 § Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Iron Butt Association Sweden.

Föreningens säte är Uppsala och är registrerad som ideell förening hos skattemyndigheten.

Varumärket Iron Butt Association Sweden är registrerat hos Patent och registreringsverket.

Iron Butt Association Sweden grundades 2009-01-24.

 

2 § Ändamål och Syfte

Föreningens syfte och ändamål är att sprida kunskap om Iron Butt Association och om genomförande av IBA resor för motorcyklister i Sverige. 

Föreningens verksamhet är att kontrollera och certifiera i Sverige boende motorcyklisters IBA-resor samt till den internationella IBA organisationen registrera svenskars IBA-körningar både inom och utanför Sverige. Gruppkörningar där en i Sverige boende deltagit kan också certifieras av Iron Butt Association Sweden.

Föreningen skall även arrangera ändamålsenliga träffar för motorcyklister samt organisera upplysnings- informations-, fortbildnings- och övningsträffar för medlemmar samt befrämja god trafikkultur och -säkerhet hos motorcyklister.

Som stöd för sin verksamhet kan föreningen genom sponsorer, annonser på hemsidan, insamlingar, lotterier samla in ekonomiska medel. 

 

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

 

4 § Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet samt eventuellt extra årsmöte och därutöver styrelsen.

 

5 § Firmateckning

Föreningen tecknas av styrelsen eller av Ordförande, Vice ordförande och Kassör var för sig.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår                   

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

 

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, skall i första hand en helt enig styrelse besluta. Om någon i styrelsen går emot, så skall årsmötet eller ett extra årsmöte besluta i frågan.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras av årsmötet.

 

8 § Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar av förening sker genom omröstning med minst två tredjedels (2/3) majoritet på årsmötet. Kallelse till sådant möte skall, då förslag till nya stadgar finns, inkludera de föreslagna nya stadgarna med ändringar mot gällande stadgar tydligt utmärkta.

Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen. 

 

9 § Upplösning av föreningen

Föreningen kan endast upplösas av årsmöte eller extra årsmöte och ett andra möte. Vid ett upplösande skall 2/3 majoritets beslut gälla.

Disposition av föreningens tillgångar vid upplösning beslutas vid i det andra mötet som upplöser föreningen.

 

10 § Medlemskap

Styrelse beslutar om medlemskap kan beviljas efter ansökan i föreningen. Förutsättningen för medlemskap i föreningen är att man är boende i Sverige och genomfört en IBA-körning som är godkänd och certifierad av någon Iron Butt Association förening som är ansluten till Iron Butt Association i USA.

Medlemsavgifter beslutas på ordinarie årsmöte.

Medlemsavgiften skall betalas senast den sista december året före året för medlemskap.

Nya förare och passagerare som genomfört sin första certifierade körning senast den sista september får automatiskt kostnadsfritt medlemskap i IBA Sweden under innevarande kalenderår. Nya förare och passagerare som genom fört sin första certifierade körning efter den sista september får automatiskt kostnadsfritt medlemskap i IBA Sweden under nästkommande kalenderår

Certifierade förare och passagerare som har erlagt medlemsavgift enligt stadgarna och genomför sin första certifierade körning för året får certifieringsavgiften reducerad med erlagd medlemsavgift.

Förare eller passagerare som inte erlagt medlemsavgift och som finns i medlemsregistret sedan tidigare erhåller ingen reduktion på medlemsavgift.

Detta innebär att redan inbetald medlemsavgift kan reducera certifieringsavgiften en gång per år med motsvarande summa. Ifall mötet beslutat sänka medlemsavgiften återbetalas inte mellanskillnaden. 

Styrelsen kan utse en person som bidraget till befrämjande av verksamheten till hedersmedlem. Hedersmedlem är avgiftsbefriad och har ingen rösträtt. 

 

11 § Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften till föreningen senast den 31 januari får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen och medlemsnumret upphör. Medlem har också rätt att utträda från föreningen genom att anmäla det skriftligen till styrelsen eller till Presidenten eller på föreningsmötet.

 

12 § Uteslutning mm

Medlem får uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala föreningens beslutade avgifter. Till exempel: motarbetat föreningens verksamhet, ändamål, kört alkohol eller drog påverkad eller uppenbarligen skadat föreningens intressen på annat sett. Uteslutning sker genom beslut av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Om tillräckliga skäl inte finns för uteslutningen får styrelsen i stället meddela varning. Beslut om uteslutning eller varning kan inte överklagas.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem avses i dessa stadgar person som genomfört godkänd IBA körning.  

Har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Har rätt till information om föreningens angelägenheter.

Skyldighet att följa föreningen stadgar, bestämmelser och beslut.

Skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.

 

14§ Föreningsmöte

Föreningsmöte skall hållas 1 till 6 gånger per år kallelse skall skickas ut 30 dagar före möte.

   

15 § Årsmötet tidpunkt, kallelse

Årsmötet som är Föreningens högsta beslutande organ, hålls under tiden januari - mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Information om årsmöte skickas 4 v före årsmöte, kallelse 2 v före årsmöte.

Om kallelse skickad via elektronisk post returneras, skall kallelsen utan onödigt dröjsmål tillsändas medlemmen per post.

Det krävs av medlemmen att hålla föreningen informerat om förändringar i kontaktinformation. Sådan information är till exempel postadress, telefonnummer och elektronisk postadress.

Kallelsen skall inkludera föreslagen dagordning för årsmötet samt innehålla årets resultatrapport, balansredovisning, verksamhetsbeskrivning samt revisorernas berättelse.

Medlem kan insända sin röst till ordinarie eller extra inkallat årsmöte med post eller genom ombud. Poströst måste vara poststämplad senast 7 dagar före mötet för att vara giltig. Om medlem som sänt sin röst via post närvarar vid stämman, är poströsten ogiltig.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag (Motioner) att behandlas av årsmötet.

Motion från medlem skall vara sekreteraren i styrelsen tillhanda, senast 1 vecka innan årsmöte för att kunna behandlas. Styrelsen skall på årsmötet avge yttrande över förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på årsmötet.

Rösträtten får utövas via ombud under förutsättning att skriftlig undertecknad fullmakt upprättats. Medlem får endast företräda en annan medlem via fullmakt. 

Medlem som har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 14 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet skall vara absolut, det vill säga att om omröstning sker då mer än två förslag är yrkade skall det ske en successiv omröstning till dess att endast två förslag återstår.

Omröstning sker normalt öppet. Men om röstberättigad medlem så begär, eller om årsmötets ordförande finner det lämpligt, skall dock sluten votering ske.

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen som innehar körkort för fordon som medlemmen genomfört en godkänd IBA körning med.

Revisorer och dess anhöriga får ej sitta i styrelsen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.    Årsmötets öppnande och val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.    Fastställande av röstlängd för mötet.

3.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.

4.    Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Godkännande av mötesordningen.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

7.    Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året.

8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna året.

9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner.

11.  Val av styrelse.

Styrelsen väljs i sin helhet av årsstämman. Sådant val sker för en period av två år.
President, Treasurer och Activity väljs varje jämnt kalenderår emedan vice President, Secretary, Certification Administrator och Board member väljs vid ojämnt kalenderår.
Ifall någon styrelsemedlem avgår inom mandatperioden, övertar suppleant 1 posten intill nästa ordinarie stämma.

President (2år)
Vice President (2år)
Treasurer(2år)
Secretary (2år)
Board Member (2år)
Activity (2år)
Certification Administrator (2 år)
Deputy 1  (1år)
Deputy 2  (1år)
IBA Controller 1 (1år)
IBA Controller 2 (1år)
IBA Controller 3 (1år)

Fler IBA Controller kan väljas vid behov

Webmaster  (1år)
Mile Eater Administrator (1 år)

12.Val av revisorer.

Två ordinarie accountants samt en deputy accountant revisorsuppleant för en tid av ett år.

13.Val av valberedning.

Två election committé för en tid av ett år, en election committé responsible för en tid av två år vilken också är sammankallande.

14.Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

15.Antagande av stadge frågor.

16.Övriga frågor.

17.Mötets avslutande.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får inte fattas om den inte finns med i kallelsen.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelse kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte.

Styrelsen är därutöver skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom 2 månader från kallelsen.

Förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmötet får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte gäller vad som stadgas om ordinarie årsmöte.

 

23 § Valberedningen sammansättning, åtagande.

Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

 

25 § Styrelsen sammansättning

Styrelsen består av en President och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter av vilka samtliga är utsedda av årsmötet. Styrelsen har dessutom rätt att vid behov adjungera in ytterligare ledamot, denna har dock inte rösträtt.

Vid förfall för ordinarie styrelseledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning såsom ledamot på sammanträdet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i samma ordning fram till nästa årsmöte.

 

26 § Styrelsens åtagande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och svarar för dess angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det gäller särskilt att:

·         tillse att för föreningens gällande stadgar och bindande regler iakttas,

·         verkställa av årsmötet fattade beslut,

·         planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

·         planera och leda IBAS certifieringsarbete,

·         ansvara för och förvalta föreningens medel,

·         tillställa revisorerna räkenskaper enligt § 2,

·         förebereda årsmötet.

Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall skall vice ordförande träda in i dennes ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt utgående från beskrivningen för respektive styrelsepost på hemsidan.

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras vidtelefonmöte eller via mail. Sådant beslut skall fastställas vid det närmast därefter följande styrelse/föreningsmöte.

Vid alla möten styrelse/föreningsmöten skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och sammanträden så att dessa enkelt kan ersätta styrelsens ordinarie medlemmar vid förfall. Suppleanterna skall vid sammanträden ha yttranderätt, men inte rösträtt om styrelsens samtliga ledamöter är närvarande.      

 

SENASTE STADGEBESLUT 2015-08-15

Copyright 2010 Co.